Načíst další
Header-ROP

Rámcové obchodní podmínky

RÁMCOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2020

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto rámcové obchodní podmínky (dále jen „ROP“) představují obchodní podmínky společnosti Sprint spol. s r.o., IČ: 497 06 004, se sídlem: Bečovská 1083/3, Praha 10 – Uhříněves, PSČ: 104 00, coby dodavatele (dále jen „Dodavatel“) sportovních potřeb a jiného zboží (dále jen „Zboží“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
1.2 ROP se aplikují na všechny obchodně-závazkové vztahy vyplývající z kupních smluv, uzavřených mezi Dodavatelem a jeho odběrateli (dále jen „Odběratel“ příp. „Odběratelé“), jejichž předmětem je koupě a dodání Zboží, a k nimž jsou tyto ROP buď připojeny, nebo, které na tyto ROP výslovně odkazují, a Odběratelé měli možnost se s nimi seznámit (dále jen „Kupní smlouva“). ROP se v takovém případě stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.
1.3 ROP jsou za stejných podmínek jako u Kupní smlouvy nedílnou součástí rovněž všech smluv uzavíraných mezi Dodavatelem a Odběratelem, jejichž předmětem je rámcová úprava podmínek koupě a dodávání zboží na základě budoucích dílčích Kupních smluv (dále jen „Rámcová kupní smlouva“).
1.4 Jiné obchodní podmínky než ROP, se na vztahy vyplývající z Kupní smlouvy nepoužijí, a to ani v případě, že jsou Dodavateli známy nebo mu byly v souvislosti s uzavíranou Kupní smlouvou předloženy, ledaže Kupní smlouva, Rámcová kupní smlouva, tyto ROP nebo jiná písemná dohoda Dodavatele a Odběratele nestanoví výslovně jinak.
1.5 Odkazují-li ROP na jiné, speciální obchodní podmínky týkající se zejména, nikoli však výlučně, podmínek reklamace či koupě a dodání Zboží konkrétní typů či značek, případně výkladových pravidel, či obchodních podmínek vypracovaných třetími osobami (dále jen „Speciální OP“), jsou rovněž tyto Speciální OP nedílnou součástí ROP.
1.6

Všechny výše uvedené smluvní dokumenty se vzájemně doplňují, resp. vysvětlují a vykládají, a to ve vzájemném souladu. V případě rozporu se jejich výklad řídí následujícím pořadím priority:

1. Kupní smlouva včetně všech příloh;

2. Rámcová kupní smlouva včetně všech příloh;

3. Speciální OP v rámci ROP;

4. tyto ROP včetně všech příloh.

V případě rozporu ustanovení Kupní smlouvy a ROP mají přednost ustanovení Kupní smlouvy. V případě rozporu Rámcové kupní smlouvy a ROP mají přednost ustanovení Rámcové kupní smlouvy a v případě rozporu Rámcové kupní smlouvy a Kupní smlouvy mají opět přednost ustanovení Kupní smlouvy.

1.7 Dodavatel je oprávněn ROP včetně všech příloh, jakož i Speciální OP a další obchodní podmínky a dokumentaci, na níž přímo odkazuje v přiměřeném rozsahu měnit. Uvedené změny jsou pro Odběratele, ve vztahu k již uzavřeným Kupním smlouvám nebo Rámcovým kupním smlouvám, závazné za podmínky, že jim budou Dodavatelem písemně oznámeny.  Odběratelé jsou v takovém případě oprávněni změny ROP ve lhůtě 30 dnů od jejich oznámení odmítnout a Kupní smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů počínající běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi Dodavateli.
2. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
2.1 Nestanoví-li ROP jinak, dochází mezi Dodavatelem a Odběrateli k uzavření Kupní smlouvy (tj. Kupní smlouva se stává platnou), bez ohledu na její formu (tj. ústní, listinnou, elektronickou, konkludentní apod.) okamžikem, kdy je projevena společná vůle Smluvních stran ve vztahu ke koupi a dodání konkrétního Zboží, a to alespoň v rozsahu podstatných náležitostí kupní smlouvy dle Občanského zákoníku.
2.2

Kupní smlouva se stane účinnou

a) okamžikem přijetí objednávky Dodavatelem;

b) dnem přijetí nabídky Dodavatele Odběratelem;

c) jiným dnem sjednaným Kupní smlouvou (tj. při jejím uzavření). 

2.3 Přijetí objednávky, resp. přijetí nabídky s výhradami, změnami či doplněním původního návrhu druhou Smluvní stranou se má za nový návrh Kupní smlouvy.
2.4 Přijetí objednávky ze strany Dodavatele se děje buď její písemnou akceptací, nebo tím, že Dodavatel ve lhůtě pro akceptaci objednávky začne s poskytováním objednaného plnění Odběrateli. 
2.5 V případě ústní či konkludentní objednávky Odběratele (tj. objednávky písemně nezachycené, např. osobní, telefonické apod.), dojde k uzavření Kupní smlouvy za předpokladu, že Dodavatel doručí  Odběrateli nejpozději 3 pracovní den po obdržení objednávky písemné potvrzení se sjednaným obsahem Kupní smlouvy s tím, že obsah Kupní smlouvy odpovídá tomuto písemnému potvrzení Dodavatele, ledaže Odběratel do 3 pracovních dnů od obdržení písemného potvrzení obsah Kupní smlouvy písemně odmítne, či  k němu podá výhradu. Veškeré záruky a ujištění ve vztahu k plnění dle Kupní smlouvy podané Odběrateli ústně zástupci nebo zaměstnanci Dodavatele nejsou platné, pokud je Dodavatel písemně nepotvrdí.
2.6 Bez ohledu na odst. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 ROP se Kupní smlouva stává platnou a účinnou nejpozději okamžikem přijetí zboží Odběratelem.
2.7 Nestanoví-li navrhovatel výslovně jinak, jsou veškeré návrhy na uzavření Kupní smlouvy, tj. nabídka Dodavatele došlá Odběrateli; objednávka Odběratele došlá Dodavateli; případně jiné smluvní návrhy došlé druhé Smluvní straně závazné po dobu 10 dnů ode dne, kdy takový projev vůle dojde druhé Smluvní straně. Za dojití projevu vůle se, bez ohledu na jeho formu, považuje okamžik, kdy je s ním adresát prokazatelně seznámen. Případná změna došlého návrhu na uzavření Kupní smlouvy, resp. nový návrh jsou ze strany navrhovatele možné pouze s písemným souhlasem adresáta, případně po marném uplynutí lhůty pro akceptaci původního návrhu.
2.8 ROP upravují standardně podmínky Kupních smluv pro koupi a dodávání sezónního Zboží v průběhu zimní nebo letní sezóny, ledaže není speciálně stanoveno, že se jedná o podmínky tzv. předobjednávek, tedy sjednání koupě a dodávání Zboží předem na následující sezónu, realizované na základě hromadných předsezónních objednávek (dále jen „Předobjednávky“).
2.9 Není-li zde uvedeno jinak, vše výše uvedené ohledně postupu Smluvních stran při uzavírání Kupních smluv se užije přiměřeně též na postup při uzavírání Rámcových kupních smluv.
3. CENA, ZPŮSOB PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena Zboží je cenou uvedenou v oficiálních Cenících SPRINT spol. s r.o. (dále jen „Ceník Dodavatele“), platných v době uzavření Kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto písemně jinak. Ohledně závaznosti Ceníků Dodavatele zahrnujících též zvláštní ceník jednotlivých značek zastupovaných Dodavatelem, a jejich možných změn platí přiměřeně odst. 1.7 ROP.
3.2 Dodavatel si nad rámec odst. 3.1 vyhrazuje právo na základě předchozího písemného oznámení Odběrateli kdykoli před dodáním Zboží upravit jeho cenu, aby zohlednila jakékoli zvýšení nákladů na pořízení Zboží vynaložených Dodavatelem, které by bylo nutno uhradit v důsledku jakýchkoli neočekávaných událostí mimo kontrolu Dodavatele.
3.3 Cena u Zboží z dovozu zahrnuje veškeré celní poplatky. Tato cena je bez DPH a rovněž nezahrnuje žádné náklady ani poplatky související s vykládkou, převozem a pojištěním. Tyto platby je Odběratel povinen uhradit spolu s kupní cenou ve lhůtě splatnosti kupní ceny za dodané Zboží. Nedohodnou-li se Odběratelé a Dodavatel v rámci zvláštních smluvních ujednání jinak, řídí se výše těchto poplatků rovněž Ceníkem Dodavatele (ad 3.1 ROP).
3.4 Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, je kupní cena za Zboží včetně DPH a ostatních vyúčtovaných nákladů souvisejících s řádným a včasným dodáním Zboží splatná do 30 (třicet) dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.
3.5 Jestliže Odběratel neuhradí Dodavateli jakoukoli řádně vyúčtovanou částku do termínu splatnosti, bude mu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
3.6 Odběratel není bez souhlasu Dodavatele oprávněn si Dodavatelem řádně vyúčtovanou kupní cenu, jakož i ostatní poplatky započíst či jinak zadržet na/proti plnění jakýchkoli svých pohledávek.
3.7 Dodavatel je oprávněn ověřit si úvěruschopnost, kreditní historii, platební schopnost či jiné indikátory platební morálky Odběratele a na tomto podkladě po Odběrateli požadovat zálohu nebo jinou záruku řádné úhrady, pokud Dodavatel považuje toto opatření za nezbytné k zajištění svých pohledávek. Odběratel nemá nárok požadovat po Dodavateli úrok z poskytnutých zálohových plateb nebo zajištění cenných papírů.
3.8 Odběratelé jsou povinni informovat Dodavatele o všech podstatných nepříznivých změnách ve své finanční situaci, a to bez zbytečného odkladu poté, co sami budou s těmito okolnostmi seznámeni.
3.9 Odběratel není oprávněn postoupit Kupní smlouvu, její část ani jednotlivou pohledávku za Dodavatelem bez jeho předchozího písemného schválení. Dodavatel je oprávněn Kupní smlouvu, její část, jakož i jednotlivou pohledávku za Odběratelem postoupit jakýmkoli třetím fyzickým i právnickým osobám za podmínky, že tento záměr předem písemně oznámí Odběrateli.
4. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍNY, ZPŮSOBY DODÁNÍ
4.1 Dodavatel dodá Odběrateli zboží v místě, termínu, množství a kvalitě dohodnuté Kupní smlouvou.
4.2 Je-li doba dodání určena lhůtou, je Dodavatel oprávněn dodat Zboží kdykoli během této lhůty.
4.3 Je-li doba dodání určena termínově, jsou sjednané termíny dodání Zboží orientační. Pokud dojde k prodlení v dodání Zboží do 30 dní od data přepokládaného termínu dodání, nemá Odběratel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
4.4 Není-li doba dodání určena, informuje Dodavatel Odběratele o dodání Zboží alespoň 3 (tři) dny přede dnem plánovaného dodání.
4.5 Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, realizuje se dodání Zboží v obchodní paritě EXW – Praha 10 - Uhříněves (INCOTERMS 2010). Plnění se považuje za dodané v okamžiku, kdy Dodavatel umožní Odběrateli se Zbožím nakládat v ujednaném místě dodání. Odesílá-li Dodavatel Zboží Odběrateli, považuje se plnění za dodané okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě Zboží Odběrateli. Typ dopravy určuje Dodavatel. Náklady na dopravu a obaly hradí Odběratel. Dodavatel je povinen Zboží k přepravě pojistit pouze, je-li to výslovně ujednáno v Kupní smlouvě.
4.6 Dodání Zboží Dodavatelem je podmíněno včasným předáním veškerých podkladů, získáním nutných povolení, souhlasů a schválení a poskytnutím potřebné součinnosti ze strany Odběratele, jakož i řádným dodržením platebním podmínek a splněním všech ostatních smluvních povinností Odběratele.
4.7 Je-li sjednáno poskytnutí zálohové platby za Zboží, není Dodavatel povinen dodat Zboží před úhradou takového platby ze strany Odběratele.
4.8 Je-li Odběratel vůči Dodavateli v prodlení s úhradou za již dodané Zboží, není Dodavatel v prodlení, pokud dodání Zboží podmíní řádnou úhradou předchozí platby ze strany Odběratele.
4.9 Dodané Zboží zůstává ve vlastnictví Dodavatele, do plné úhrady kupní ceny a všech ostatních nákladů spojených s dodáním Zboží splatných dle Kupní smlouvy. Do okamžiku převodu vlastnictví Zboží na Odběratele, je Odběratel povinen uchovávat převzaté Zboží v uspokojivém stavu a uskladnit je odděleně od svého ostatního zboží. Odběratel je povinen převzaté Zboží řádně pojistit, nebo při jeho dalším prodeji, k němuž dojde před plným převodem vlastnictví, postoupit své pohledávky z těchto prodejů na Dodavatele. Jakýkoli takový další prodej tohoto Zboží se smí uskutečnit jen při běžné obchodní činnosti Odběratele a za plnou tržní cenu.
4.10 V případě, že Odběratel neuhradí částku fakturovanou dle Kupní smlouvy řádně a včas, dává tím Dodavateli svolení odebrat si Zboží ze skladu (prodejny) Odběratele v hodnotě takto neuhrazené faktury. Hodnotou odebraného Zboží se rozumí hodnota v nákupních cenách Odběratele.
4.11

Odběratel je povinen

a) Zboží převzít ve sjednaném termínu a/nebo v termínu, jež mu byl Dodavatelem oznámen ve smyslu odst. 4.4 ROP;

b) převzetí Zboží řádně potvrdit na dodacím listě nebo v předávacím protokole a

c) jeho potvrzenou kopii zaslat (předat) Dodavateli.

4.12 Jestliže Odběratel Zboží dále zapracoval, resp. je dále převede do vlastnictví třetí osoby, považuje se Zboží za dodané a převzaté bez vad. Tím není dotčena záruka Dodavatele za jakost vyplývající z Reklamačního řádu SPRINT spol. s r.o., jenž jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást těchto ROP
4.13 Odběratel je povinen zabezpečit včasné vrácení vratných obalů dle dopravních dispozic uvedených na průvodním dokladu, resp. na faktuře ke Zboží.
4.14 V případě, že Odběratel nepřevezme plnění ani 15 dnů od termínu dodání, je Dodavatel oprávněn Zboží uskladnit na náklady a riziko Odběratele s tím, že se pro tento účel sjednává skladné, které je Odběratel povinen Dodavateli uhradit, ve výši 0,1 % z prodejní ceny Zboží za každý den prodlení s jeho převzetím. Jestliže Odběratel plnění nepřevezme ani v dodatečně určené, nejméně 30 (třiceti) denní lhůtě, je Dodavatel oprávněn od Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit a vyúčtovat Odběrateli, vedle náhrady škody a skladného též smluvní pokutu ve výši 30 % (třiceti procent) z prodejní ceny Zboží, přičemž předmětné částky je Odběratel povinen uhradit na základě jejich vyúčtování Dodavatelem.
4.15 Dodavatel si vyhrazuje právo odložit nebo zrušit termín dodávky nebo snížit dodávané objemy, pokud mu v tom brání okolnosti mimo běžně předpokládanou kontrolu Dodavatele nebo pokud tyto okolnosti způsobí zpoždění dodávky. Jedná se mimo jiné o tyto události jako: vyšší moc, vládní zásahy, válka nebo celostátní výjimečný stav, teroristické útoky, protestní akce, povstání, požár, exploze, povodeň, výluky v závodě, stávky nebo jiné pracovní spory, nedostatek pohonných hmot nebo jiné překážky či prodlení s dopadem na přepravce, nemožnost získat dodávku surovin či vhodného materiálu nebo prodlení s takovou dodávkou.
4.16 Standardní dodací lhůta pro objednávky vytvořené v průběhu zimní sezóny (dále jen „Doobjednávky“) je 2 až 4 pracovní dny od zadání objednávky do systému B2B. V případě zadání objednávky jiným způsobem je zpracování zpoplatněno částkou 500 Kč a dodací lhůta může být až 10 pracovních dní. Minimální hodnota plnění pro Doobjednávky je 1.000 Kč (VOC bez DPH před slevou), jinak je účtován administrativní poplatek 100 Kč. Faktura na Doobjednávky během sezóny má splatnost 30 dní, pokud není stanoveno jinak.
4.17

Ceny dopravy Doobjednávek v průběhu sezóny se řídí následujícím sazebníkem:

a)       Balík / 79 Kč bez DPH / € 5 bez DPH na Slovensko

b)       Paleta / dle aktuální ceny dopravce

c)       Dobírka / 30 Kč bez DPH / € 2 bez DPH na Slovensko

(pokud je počet balíků větší než jeden, je za každý další balík účtováno 79 Kč (€ 5);

sazby za zásilky v nestandardních velikostech jsou stanoveny vždy dle příslušné ceny dopravce).

4.18 Vrácení zboží je možné pouze v případě prokazatelné vady výrobku, nebo z důvodu chybné expedice Dodavatele. Ostatní případy jsou vždy řešeny individuálně po dohodě s Odběratelem.
4.19 Opravný daňový doklad (ODD) se při vrácení zboží vystavuje dle toho, zda na faktuře bylo uplatněno skonto, či ne. Pokud se Zboží vrací v termínu před splatností faktury a není tedy jasné, zda skonto bylo či nebylo uplatněno, a k vrácení Zboží dochází z jiného důvodu než reklamace, je ODD automaticky vystavován na částku poníženou o skonto slevu bez nároku na pozdější dorovnání ceny v případě pozdní platby faktury.
5. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PŘEDOBJEDNÁVEK
5.1 Nestanoví-li Speciální OP u jednotlivých druhů Zboží či značek jinak, zejména ve vztahu k předobjednávkovým slevám, odběrovým minimům a termínům dodání Zboží, vztahují se na koupi a dodání Zboží v rámci Předobjednávek tyto ROP.
5.2 Dodavatel si vyhrazuje právo korigovat termíny dodání, pokud dojde ke změnám v termínech na straně výrobce Zboží. Veškeré ceny v cenících Dodavatele jsou uvedeny bez započtení slev.
5.3 Předobjednávky jsou při expedici vždy upřednostněny před Doobjednávkami.
5.4 Splatnost kupní ceny za předobjednané Zboží je 60 dní.
5.5 Dopravu v rámci Předobjednávek hradí Dodavatel.
5.6 Obratové slevy v rámci Předobjednávek se řídí Speciálními OP jednotlivých značek. Obratové slevy platí též pro běžné objednávky Zboží v termínech od 1. října běžného roku do 30. září roku následujícího (neplatí pro zlevněné Zboží, termínové „superakce“ a další nabídky s cenou netto).
5.7 Obratové slevy dle odst. 5.7 ROP je Odběrateli uznána pouze v případě dodržení řádného termínu splatnosti faktury. V případě, že Odběratel neprovede úhradu faktury ve stanoveném termínu splatnosti, nárok na slevu v rámci dané faktury zaniká. Na slevu nemá Odběratel nárok ani v případě, kdy má jiné nesplacené dluhy vůči Dodavateli po splatnosti.
6. VYBRANÁ USTANOVENÍ K ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOST A MNOŽSTVÍ
6.1 Při řešení reklamace musí Odběratel postupovat dle Reklamačního řádu SPRINT spol. s r.o., (viz Příloha č. 1 ROP);
6.2 Pokud Dodavatel odpovídá Odběrateli za škody v důsledku prodeje a nákupu Zboží, tyto škody nikdy nepřevýší čistou fakturovanou částku příslušné dodávky a nebudou ani zahrnovat následné či nepřímé škody, zejména ušlý zisk, ztrátu obchodní pověsti nebo náhradu za zmařené příležitosti. Žádné ustanovení těchto ROP včetně Reklamačního řádu SPRINT spol. s r.o. nevylučuje ani neomezuje odpovědnost, pokud je škoda způsobena z hrubé nedbalost či úmyslně, nebo pokud dojde k úrazu osob či ke škodě na soukromém majetku.
6.3 Dodavatel poskytuje záruku na jakost na dodané Zboží po dobu 36-ti měsíců od data dodání, resp. od data vystavení faktury, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
6.4 Neuznává se žádná reklamace vady na kvalitě, jestliže se jedná o produkt, který byl upraven, zanedbán, nesprávně skladován, poškozen nebo který Odběratel použil způsobem, který negativně ovlivnil jeho funkčnost.
6.5 V případě, že byl Odběrateli poskytnut reklamační rabat, je Odběratel povinen vždy na konci čtvrtletí poslat Dodavateli soupis oprávněných reklamací. Neučiní-li tak, je povinen reklamační rabat zpětně proplatit.
7. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A PŘEDMĚTŮ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
7.1 Odběratelé jsou povinni nabízet k prodeji a uvádět Zboží na trh opatřené ochrannými známkami (logy) Dodavatele (společnosti SPRINT spol. s r.o.) ve formě, v jaké jsou dodávány k produktům a bez jakýchkoli úprav.
7.2 Odběratel nesmí bez výslovného svolení použít žádné právo k předmětům duševního vlastnictví Dodavatele nebo partnerských společností Dodavatele, mimo jiné včetně ochranných známek, názvů domén, obchodních názvů, štítků, registrovaných průmyslových vzorů a patentů výrobců Zboží zastupovaných Dodavatelem.
7.3 Odběratel nemá právo registrovat ochranné známky, názvy domén, názvy vedlejších značek ani jiné obchodní názvy, které by bylo možno zaměnit za ochranné známky, názvy vedlejších značek nebo jiné obchodní názvy Dodavatele nebo výrobců Zboží zastupovaných Dodavatelem.
7.4 Odběratel je povinen neprodleně informovat Dodavatele, pokud se dozví, že třetí strany porušily výše v tomto článku uvedená práva, nebo že je Zboží výrobců zastupovaných Dodavatelem kopírováno či paděláno.
7.5 Odběratel se zavazuje uchovat veškeré důvěrné materiály, informace a obchodní tajemství, které získal od Dodavatele, v přísném utajení a nepoužít uvedené informace ani obchodní tajemství k žádnému jinému účelu než k plnění Kupní smlouvy. Odběratel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a všichni subdodavatelé budou dodržovat výše uvedená ustanovení o důvěrnosti informací. Povinnost zachovávat důvěrnost informací přetrvává i 10 let po ukončení spolupráce.
8. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY
8.1 Dodavatel je oprávněn ukončit Kupní smlouvu vypovědí s dvouměsíční (2) výpovědní lhůtou. Výpověď je nutno doručit písemně na adresu Odběratele nebo na jeho e-mailovou adresu či jinak dle dispozic Kupní smlouvy.
8.2 Právem Dodavatele na výpověď uvedenou výše dle odst. 8.1 ROP není dotčeno právo Dodavatele na okamžité ukončení smlouvy nebo přerušení jakýchkoli dalších dodávek, pokud:
  • Odběratel neuhradil svůj závazek po splatnosti do 7 (sedmi) dnů od zaslání upomínky;
  • Odběratel nesložil domluvenou zálohu nebo zajištění;
  • Odběratel vstoupil do likvidace nebo proti němu je zahájeno insolvenční řízení nebo je v úpadku;
  • Odběratel porušil své smluvní povinnosti a nenapravil toto porušení ani do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemného požadavku Dodavatele;
  • Odběratel přerušil či ukončil výkon předmětů svého podnikání nebo činnosti.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Neuplatnění či prodlení Dodavatele s uplatňováním jakéhokoli ustanovení těchto ROP nebo Kupní smlouvy nelze považovat za vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího z nich vyplývajících.
9.2 Vztahy Smluvních stran neupravené Kupními smlouvami, Rámcovými kupními smlouvami či těmito ROP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, 1799, § 1800, § 1805 a § 2050 NOZ.
9.3 Smluvní stany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z ROP nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy.
9.4 Tyto ROP nahrazují jakékoli odlišné rámcové obchodní podmínky společnosti SPRINT a budou se vztahovat na již platné dohody uzavřené před vstupem těchto ROP v platnost za podmínek uvedených v odst. 1.7 výše.
9.5 Tyto ROP vstupují v platnost dnem jejich vydání a v účinnost ke dni 1. 1. 2020 a zůstávají v platnosti a účinnosti až do odvolání, resp. do vydání jejich aktualizace.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1. 1. 2020

Podmínky k uplatňování a vyřizování reklamací zboží dodávaného společností SPRINT spol. s r.o., IČ: 497 06 004, se sídlem: Bečovská 1083, 104 00 Praha 10 (dále jen „dodavatel“), vyplývající z rámcových obchodních podmínek (dále jen „reklamační řád“).

1. ODBĚR A PŘEJÍMKA ZBOŽÍ
1.1 Odběr a přejímka zboží odběratelem se provádí při jeho dodání.
1.2 Přejímka zboží spočívá ve věcné kontrole údajů uvedených na dodacím listě, nebo jiném průvodním dokladu ke zboží a jejich porovnáním se skutečně dodanými druhy a množstvím zboží, včetně vzhledové neporušenosti originál obalů. V případě porušení originál obalů může odběratel zásilku odmítnout nebo provede množstevní a jakostní přejímku.
1.3 Zjistí-li odběratel nesrovnalosti v množství obalových jednotek, nebo volně loženého zboží, zřejmou porušenost dodávky, včetně porušení originál obalů, nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen o tom s přepravcem sepsat zápis na dodacím listě, nebo na jiném průvodním dokladu, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Zápis musí vedle zjištěné vady plnění obsahovat rovněž datum sepsání, popř. RZ vozidla přepravce a podpisy příslušných pracovníků přepravce a odběratele.
1.4 Sepsáním či podepsáním zápisu ze strany přepravce dle čl. I. odst. 3 reklamačního řádu výše, nezaniká povinnost odběratele objednané zboží převzít, ledaže jsou zde důvody k odmítnutí zásilky. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti odběratele při uplatňování a vyřizování reklamací dle čl. II. reklamačního řádu níže.
1.5 Odmítne-li přepravce zápis sepsat, nebo podepsat, nevzniká odběrateli povinnost zboží převzít, je však povinen o této skutečnosti dodavatele nejpozději do 3 dnů písemně informovat. V opačném případě se má za to, že odběratel odmítl zboží bezdůvodně převzít.
2. UPLATŇOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
2.1 Množstevní reklamace zboží v originál obalech, jakož i zboží volně loženého je nutné uplatnit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne dodání zboží.
2.2 Není-li stanoveno jinak, může výrobní a funkční vady zboží odběratel reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne dodání zboží. Odběratel však není oprávněn zboží reklamovat v době, kdy je sám v prodlení s plněním své části závazků vůči dodavateli z kupní smlouvy.
2.3 Reklamace (tj. oznámení vady spojené s uplatněním práv z vadného plnění) se uplatňují písemně prostřednictvím reklamačního listu zaslaného dodavateli nebo elektronicky prostřednictvím B2B systému dodavatele, a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- adresu dodavatele (s přesným označením místa výdejního skladu);

- název či jiná identifikace zboží;

- podrobný popis vytýkané závady;

- návrh odběratele na vyřízení reklamace;

- vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace;

V případě, že nebude reklamační list obsahovat výše uvedené informace, jejich doplnění prodlouží lhůtu dodavatele na vyřízení reklamace.
2.4 Reklamační list se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž:

- originál je určen pro dodavatele;

- jedna kopie slouží odběrateli;

- druhá kopie se přikládá k reklamovanému zboží (ledaže již došlo k odmítnutí převzetí zásilky od přepravce).

2.5 Vady zboží, které byly důvodem k jeho oprávněné opravě, výměně, nebo zrušení kupní smlouvy se spotřebitelem, je odběratel oprávněn reklamovat nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne dodání zboží dodavatelem. To se nevztahuje v plné míře na tzv. outletové zboží, tedy zboží nepoužité, bez vad či opotřebení dodávané za nižší cenu výslovně jako zboží posezónní.
2.6 Vady zboží, které byly důvodem k jeho oprávněné opravě, výměně, nebo zrušení kupní smlouvy se spotřebitelem, dodávané odběrateli výslovně jako outletové a zboží použité či jinak opotřebené v důsledku jeho předchozího obvyklého užívání nebo dlouhodobého skladování, je odběratel oprávněn reklamovat nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne dodání zboží dodavatelem.
2.7 Odběratel nemá práva z vadného plnění ohledně vad zboží, na něž byl odběratelem předem upozorněn, nebo které sám způsobil, jakož i vad zboží dodávaného výslovně jako použité, odpovídajících míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí odběratelem.
2.8 Reklamované zboží je nutné zkompletovat (pokud nekompletnost nebyla předmětem reklamace), vyčistit a závadu viditelně označit. Zboží musí být zabaleno a zabezpečeno proti ztrátám a poškození během přepravy a bez zbytečného odkladu odesláno k vyřízení reklamace.
2.9 Výrobky se záručním listem, resp. jinak kryté zárukou za jakost a vyznačenou servisní opravnou, jedná-li se o vadu odstranitelnou opravou, zasílá do opravy s kopií reklamačního listu přímo odběratel.
2.10 Dodavatel je povinen do 20 dnů od obdržení reklamačního listu posoudit uplatněné reklamace z hlediska možnosti opravy zboží, dodání nového zboží bez vad, dodání chybějícího zboží nebo poskytnutí slevy. V případě poskytnutí slevy bude odběrateli vystaven doklad, ke kterému bude následně zaslán dobropis – opravný daňový doklad.
2.11 Není-li stanoveno jinak, použije se tento reklamační řád výhradně na postup při uplatnění práv odběratelů (podnikatelů) z vadného zboží zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), nikoli však na postup při uplatnění práv spotřebitelů z vadného zboží zakoupeného v obchodě ve smyslu § 2158 a násl. OZ.
2.12 Nevyplývá-li z kupní smlouvy, záručního listu případně jiného ujednání odběratele a dodavatele jinak, musí být veškeré reklamované zboží zasláno dodavateli na adresu:

SPRINT spol. s r.o.
Bečovská 1083/3
104 00 Praha 10 Uhříněves

2.13 Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dnem jeho vydání a v účinnost ke dni 1. 1. 2020 a zůstává v platnosti a účinnosti až do odvolání, resp. do vydání jeho aktualizace.RÁMCOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019

1. Podmínky a termíny pro odevzdání předobjednávek – předobjednávkové slevy, odběrová minima a termíny dodání se řídí dle samostatných obchodních podmínek značek. Dodavatel si vyhrazuje právo korigovat termíny dodání, pokud dojde ke změnám v termínech na straně výrobce. Veškeré ceny v cenících dodavatele jsou uvedeny bez započtení slev. Splatnost na předobjednané zboží je 60 dní. Dopravu v rámci předobjednávek hradí dodavatel.
2. Obratové slevy – obratové slevy se řídí dle samostatných obchodních podmínek značek. Tyto slevy platí pro veškeré doobjednávky zboží od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 (neplatí pro zlevněné zboží, termínové „superakce“ a další nabídky s cenou netto). Obratová i předobjednávková sleva je odběrateli uznána pouze v případě dodržení řádného termínu splatnosti faktury! V případě, že odběratel neprovede úhradu faktury ve stanoveném termínu splatnosti, nárok na slevu v rámci dané faktury zaniká. Na slevu nemá odběratel nárok ani v případě, kdy má jiné nesplacené pohledávky po splatnosti!
3. Podmínky pro doobjednávky – standardní dodací lhůta pro doobjednávky vytvořené v průběhu zimní sezóny je 2 až 4 pracovní dny od zadání objednávky do systému B2B. V případě zadání objednávky jiným způsobem je zpracování zpoplatněno částkou 300 Kč a dodací lhůta může být až 10 pracovních dní. Minimální výše pro doobjednávky je 1.000 Kč (VOC bez DPH před slevou), jinak je účtován administrativní poplatek 100 Kč. Faktura na doobjednávky během sezóny má splatnost 30 dní, pokud není stanoveno jinak. Předobjednávky jsou při expedici vždy upřednostněny před doobjednávkami.
4.

Ceny dopravy doobjednávek v průběhu sezóny – ceny dopravy se řídí následujícím sazebníkem:

  • Balík 79 Kč bez DPH / € 5 bez DPH na Slovensko
  • Paleta dle aktuální ceny dopravce
  • Dobírka 20 Kč bez DPH / € 2 bez DPH na Slovensko
  • Pokud je počet balíků větší než jeden, je za každý další balík účtováno 79 Kč (€ 5); sazby za zásilky v nestandardních velikostech jsou stanoveny vždy dle příslušné ceny dopravce.
5. Vrácení zboží – je možné pouze v případě prokazatelné vady výrobku, nebo kvůli chybné expedici dodavatele. Ostatní případy jsou vždy řešeny individuálně vedením firmy. Opravný daňový doklad (ODD) se vystavuje dle toho, zda na faktuře bylo uplatněno skonto, či ne. Pokud se zboží vrací v termínu před splatností faktury a není tedy jasné, zda skonto bylo či nebylo uplatněno, a k vrácení zboží dochází z jiného důvodu než reklamace, je ODD automaticky vystavován na částku poníženou o skonto slevu bez nároku na pozdější dorovnání ceny v případě pozdní platby faktury.
6. Ostatní smluvní podmínky - smlouvy se budou řídit těmito všeobecnými podmínkami navzdory jakýmkoli odlišným podmínkám zákazníka, pokud takové odlišné podmínky společnost SPRINT písemně nepotvrdí. V každém případě platí, že tyto všeobecné podmínky byly řádně přijaty zákazníkem nejpozději při převzetí jakéhokoli zboží zákazníkem. Výjimky z těchto všeobecných podmínek závisejí pouze na společnosti SPRINT, pokud takové výjimky výslovně přijme v písemné formě. Ujištění nebo záruky zástupců či zaměstnanců společnosti SPRINT nejsou platné, pokud je společnost SPRINT písemně nepotvrdí.
6.1 Tyto ROP vstupují v platnost dne 1. 1. 2019 a zůstávají v platnosti až do odvolání, respektive vydání aktualizace ROP/OPZ. ROP a OPZ se mohou kdykoli změnit. Změny budou pro zákazníka závazné po uplynutí šedesáti (60) dní od jejich oznámení ze strany společnosti SPRINT. Tyto ROP nahrazují jakékoli odlišné rámcové obchodní podmínky společnosti SPRINT a budou se vztahovat na dohody uzavřené před vstupem těchto ROP v platnost.
6.2 Zákazník nesmí postoupit smlouvu ani její část nebo jednotlivou pohledávku bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti SPRINT. Společnost SPRINT je oprávněna postoupit smlouvu, pohledávky nebo jakoukoli jejich část jakékoli fyzické či právnické osobě, pokud tento záměr předem písemně oznámí zákazníkovi.
6.3 Všechny objednávky musí společnost SPRINT potvrdit. Objednávky nebudou závazné jako smlouva mezi stranami, pokud je společnost SPRINT písemně nepotvrdí.
6.4 Termíny dodání jsou orientační. Firma SPRINT jej může ovlivnit pouze částečně. Pokud dojde k prodlení v dodání do 30 dní od data přepokládaného termínu dodání, nemá odběratel právo od smlouvy odstoupit. U prodlení delší než 30 dní, záleží na vzájemné dohodě mezi výrobcem, firmou SPRINT a odběratelem.
6.5 Cena produktů bude cenou uvedenou v ceníku společnosti SPRINT, platném v době přijetí objednávky, pokud nebude dohodnuto písemně jinak. Ceníky zboží značek zastupovaných společností SPRINT se můžou kdykoli změnit.
6.6 Společnost SPRINT si vyhrazuje právo na základě písemného oznámení zákazníkovi kdykoli před dodáním produktů upravit jejich ceny, aby zohlednila jakékoli zvýšení nákladů na produkty, vynaložených společností SPRINT, které by bylo nutno uhradit v důsledku jakýchkoli událostí mimo kontrolu společnosti SPRINT.
6.7 Cena u zboží z dovozu zahrnuje veškeré celní poplatky. Tato cena je bez DPH a rovněž nezahrnuje žádné náklady ani poplatky související s vykládkou, převozem a pojištěním. Takové platby je povinen provést zákazník dodatečně v době, kdy je splatná cena za produkty. Výše těchto poplatků se řídí ROP společnosti SPRINT nebo platnými smluvními podmínkami mezi zákazníkem a společností SPRINT uzavřenými na příslušné období a zbožové kolekce a značky.
6.8 Doba splatnosti se řídí platnými ROP a RKS mezi zákazníkem a společností SPRINT.
6.9 Jestliže zákazník neuhradí společnosti SPRINT jakoukoli částku do splatného termínu, bude mu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den.
6.10 Společnost SPRINT je oprávněna ověřit si úvěruschopnost zákazníka a dále je oprávněna požadovat od zákazníka zálohu nebo záruku, pokud společnost SPRINT považuje toto opatření za nezbytné k zajištění svých pohledávek, na základě zjištěné platební schopnosti, platební morálky nebo z jakéhokoli jiného oprávněného důvodu. Společnost SPRINT neplatí úrok ze zálohových plateb nebo zajištění/cenných papírů.
6.11 Zákazník se zavazuje nejpozději do 30 dnů informovat společnost SPRINT o všech podstatných nepříznivých změnách ve své finanční situaci.
6.12 Dodané produkty zůstanou vlastnictvím společnosti SPRINT, dokud nebude uhrazena celá částka splatná podle smlouvy. Než vlastnictví přejde na zákazníka, je zákazník povinen uchovávat produkty v uspokojivém stavu a odděleně je uskladnit. Zákazník je povinen produkty pojistit, nebo je povinen při dalším prodeji produktů, k nimž dojde před plným převodem vlastnictví na zákazníka postoupit své pohledávky z těchto prodejů na společnost SPRINT. Jakýkoli takový další prodej se smí uskutečnit jen při běžné obchodní činnosti zákazníka a za plnou tržní cenu.
6.13 V případě, že odběratel neuhradí fakturu v řádném termínu, může dodavatel odebrat zboží ze skladu (prodejny) odběratele v hodnotě neuhrazené faktury. Hodnota odebraného zboží se rozumí v nákupních cenách odběratele.
6.14 Odběratel je povinen zabezpečit včasné vrácení vratných obalů dle dopravních dispozic za podmínek uvedených na průvodním dokladu , resp. na faktuře.
6.15 Pokud společnost SPRINT odpovídá zákazníkovi za škody v důsledku prodeje a nákupu produktů, tyto škody nikdy nepřevýší čistou fakturovanou částku příslušné dodávky a nebudou ani zahrnovat následné či nepřímé škody, zejména ušlý zisk, ztrátu obchodní pověsti nebo náhradu za zmařené příležitosti. Žádné ustanovení těchto všeobecných podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost, pokud je škoda způsobena z hrubé nedbalost či úmyslně, nebo pokud dojde k úrazu osob či ke škodě na soukromém majetku.
6.16 Firma SPRINT poskytuje záruku na jakost na dodané zboží po dobu 36ti měsíců od data dodání, tj. od data vystavení faktury.
6.17 Při řešení reklamace musí zákazník postupovat podle Reklamačního řádu firmy SPRINT.
6.18 Neuznává se žádná reklamace vady na kvalitě, jestliže se jedná o produkt, který byl upraven, zanedbán, nesprávně skladován, poškozen nebo který zákazník použil způsobem, který negativně ovlivnil jeho funkčnost.
6.19 V případě, že byl odběrateli poskytnut reklamační rabat, je odběratel povinen vždy na konci čtvrtletí poslat dodavateli soupis oprávněných reklamací. Neučiní-li tak, je povinen reklamační rabat zpětně proplatit.
6.20 Společnost SPRINT si vyhrazuje právo odložit nebo zrušit termín dodávky nebo snížit dodávané objemy, pokud jí zabrání v provozování obchodní činnosti okolnosti mimo běžně předpokládanou kontrolu společnosti SPRINT nebo pokud tyto okolnosti způsobí zpoždění dodávky. Jedná se mimo jiné o tyto události: vyšší moc, vládní zásahy, válka nebo celostátní výjimečný stav, teroristické útoky, protestní akce, povstání, požár, exploze, povodeň, výluky v závodě, stávky nebo jiné pracovní spory, překážky či prodlení s dopadem na přepravce, nemožnost získat dodávku surovin či vhodného materiálu nebo prodlení s takovou dodávkou.
6.21 Při prodejích produktů přes internet je zákazník povinen dodržovat Pravidla internetového prodeje firmy SPRINT.
6.22 Zákazník je povinen nabízet k prodeji a uvádět na trh produkty opatřené ochrannými známkami (logy) společnosti SPRINT ve formě, v jaké jsou dodávány k produktům a bez jakýchkoli úprav.
6.23 Zákazník nesmí bez výslovného svolení použít žádné právo k duševnímu vlastnictví společnosti SPRINT nebo partnerský společností firmy SPRINT, mimo jiné včetně ochranných známek, názvů domén, obchodních názvů, štítků, registrovaných průmyslových vzorů a patentů.
6.24 Zákazník nemá právo registrovat ochranné známky, názvy domén, názvy vedlejších značek ani jiné obchodní názvy, které by bylo možno zaměnit za ochranné známky, názvy vedlejších značek nebo jiné obchodní názvy společnosti SPRINT.
6.25 Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost SPRINT, pokud se dozví, že třetí strany porušily výše v tomto článku uvedená práva, nebo že jsou produkty kopírovány či padělány.
6.26 Zákazník se zavazuje uchovat veškeré důvěrné materiály, informace a obchodní tajemství, které získal od společnosti SPRINT, v přísném utajení a nepoužít uvedené informace ani obchodní tajemství k žádnému jinému účelu než k plnění smlouvy. Zákazník odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a všichni subdodavatelé budou dodržovat výše uvedená ustanovení o důvěrnosti informací. Povinnost zachovávat důvěrnost informací přetrvává i 10 let po ukončení spolupráce.
6.27 Společnost SPRINT je oprávněna přerušit další dodávky s dvouměsíční (2) výpovědní lhůtou. Výpověď je nutno doručit písemně na adresu zákazníka nebo na jeho e-mailovou adresu podle uvedení v zákaznické smlouvě.
6.28 Právem společnosti SPRINT na výpověď uvedenou výše v bodě 6.27 není dotčeno právo společnosti SPRINT na okamžité ukončení smlouvy nebo přerušení jakýchkoli dalších dodávek, pokud: zákazník neuhradil svůj závazek po splatnosti do 7 (sedmi) dnů od zaslání upomínky; zákazník nesložil domluvenou zálohu nebo zajištění; zákazník vstoupil do likvidace nebo je proti zákazníkovi je zahájeno insolvenční řízení nebo je v úpadku; zákazník porušil své smluvní povinnosti a nenapravil toto porušení do čtrnácti (14) dnů od písemného požadavku společnosti SPRINT; zákazník trvale přerušil vykonávání činností podle těchto podmínek.
6.29 Neuplatnění či prodlení společnosti SPRINT s uplatňováním jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo smlouvy nelze považovat za vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího z těchto podmínek.
6.30 Otázky neupravené ROP, RKS nebo dílčími kupními smlouvami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799, § 1800, § 1805, odst. 2 a § 2050 NOZ.
6.31 Smluvní stany se dohodli, že veškeré majetkové spory vyplývající z ROP nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy.
6.32 Mezi dodavatelem a odběratelem musí být uzavřena Rámcová kupní smlouva firmy SPRINT.