Načíst další
Header-ROP

Rámcové obchodní podmínky

(platnost od 1. 1. 2019)

1. Podmínky a termíny pro odevzdání předobjednávek – předobjednávkové slevy, odběrová minima a termíny dodání se řídí dle samostatných obchodních podmínek značek. Dodavatel si vyhrazuje právo korigovat termíny dodání, pokud dojde ke změnám v termínech na straně výrobce. Veškeré ceny v cenících dodavatele jsou uvedeny bez započtení slev. Splatnost na předobjednané zboží je 60 dní. Dopravu v rámci předobjednávek hradí dodavatel.
2. Obratové slevy – obratové slevy se řídí dle samostatných obchodních podmínek značek. Tyto slevy platí pro veškeré doobjednávky zboží od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 (neplatí pro zlevněné zboží, termínové „superakce“ a další nabídky s cenou netto). Obratová i předobjednávková sleva je odběrateli uznána pouze v případě dodržení řádného termínu splatnosti faktury! V případě, že odběratel neprovede úhradu faktury ve stanoveném termínu splatnosti, nárok na slevu v rámci dané faktury zaniká. Na slevu nemá odběratel nárok ani v případě, kdy má jiné nesplacené pohledávky po splatnosti!
3. Podmínky pro doobjednávky – standardní dodací lhůta pro doobjednávky vytvořené v průběhu zimní sezóny je 2 až 4 pracovní dny od zadání objednávky do systému B2B. V případě zadání objednávky jiným způsobem je zpracování zpoplatněno částkou 300 Kč a dodací lhůta může být až 10 pracovních dní. Minimální výše pro doobjednávky je 1.000 Kč (VOC bez DPH před slevou), jinak je účtován administrativní poplatek 100 Kč. Faktura na doobjednávky během sezóny má splatnost 30 dní, pokud není stanoveno jinak. Předobjednávky jsou při expedici vždy upřednostněny před doobjednávkami.
4.

Ceny dopravy doobjednávek v průběhu sezóny – ceny dopravy se řídí následujícím sazebníkem:

  • Balík 79 Kč bez DPH / € 5 bez DPH na Slovensko
  • Paleta dle aktuální ceny dopravce
  • Dobírka 20 Kč bez DPH / € 2 bez DPH na Slovensko
  • Pokud je počet balíků větší než jeden, je za každý další balík účtováno 79 Kč (€ 5); sazby za zásilky v nestandardních velikostech jsou stanoveny vždy dle příslušné ceny dopravce.
5. Vrácení zboží – je možné pouze v případě prokazatelné vady výrobku, nebo kvůli chybné expedici dodavatele. Ostatní případy jsou vždy řešeny individuálně vedením firmy. Opravný daňový doklad (ODD) se vystavuje dle toho, zda na faktuře bylo uplatněno skonto, či ne. Pokud se zboží vrací v termínu před splatností faktury a není tedy jasné, zda skonto bylo či nebylo uplatněno, a k vrácení zboží dochází z jiného důvodu než reklamace, je ODD automaticky vystavován na částku poníženou o skonto slevu bez nároku na pozdější dorovnání ceny v případě pozdní platby faktury.
6. Ostatní smluvní podmínky - smlouvy se budou řídit těmito všeobecnými podmínkami navzdory jakýmkoli odlišným podmínkám zákazníka, pokud takové odlišné podmínky společnost SPRINT písemně nepotvrdí. V každém případě platí, že tyto všeobecné podmínky byly řádně přijaty zákazníkem nejpozději při převzetí jakéhokoli zboží zákazníkem. Výjimky z těchto všeobecných podmínek závisejí pouze na společnosti SPRINT, pokud takové výjimky výslovně přijme v písemné formě. Ujištění nebo záruky zástupců či zaměstnanců společnosti SPRINT nejsou platné, pokud je společnost SPRINT písemně nepotvrdí.
6.1 Tyto ROP vstupují v platnost dne 1. 1. 2019 a zůstávají v platnosti až do odvolání, respektive vydání aktualizace ROP/OPZ. ROP a OPZ se mohou kdykoli změnit. Změny budou pro zákazníka závazné po uplynutí šedesáti (60) dní od jejich oznámení ze strany společnosti SPRINT. Tyto ROP nahrazují jakékoli odlišné rámcové obchodní podmínky společnosti SPRINT a budou se vztahovat na dohody uzavřené před vstupem těchto ROP v platnost.
6.2 Zákazník nesmí postoupit smlouvu ani její část nebo jednotlivou pohledávku bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti SPRINT. Společnost SPRINT je oprávněna postoupit smlouvu, pohledávky nebo jakoukoli jejich část jakékoli fyzické či právnické osobě, pokud tento záměr předem písemně oznámí zákazníkovi.
6.3 Všechny objednávky musí společnost SPRINT potvrdit. Objednávky nebudou závazné jako smlouva mezi stranami, pokud je společnost SPRINT písemně nepotvrdí.
6.4 Termíny dodání jsou orientační. Firma SPRINT jej může ovlivnit pouze částečně. Pokud dojde k prodlení v dodání do 30 dní od data přepokládaného termínu dodání, nemá odběratel právo od smlouvy odstoupit. U prodlení delší než 30 dní, záleží na vzájemné dohodě mezi výrobcem, firmou SPRINT a odběratelem.
6.5 Cena produktů bude cenou uvedenou v ceníku společnosti SPRINT, platném v době přijetí objednávky, pokud nebude dohodnuto písemně jinak. Ceníky zboží značek zastupovaných společností SPRINT se můžou kdykoli změnit.
6.6 Společnost SPRINT si vyhrazuje právo na základě písemného oznámení zákazníkovi kdykoli před dodáním produktů upravit jejich ceny, aby zohlednila jakékoli zvýšení nákladů na produkty, vynaložených společností SPRINT, které by bylo nutno uhradit v důsledku jakýchkoli událostí mimo kontrolu společnosti SPRINT.
6.7 Cena u zboží z dovozu zahrnuje veškeré celní poplatky. Tato cena je bez DPH a rovněž nezahrnuje žádné náklady ani poplatky související s vykládkou, převozem a pojištěním. Takové platby je povinen provést zákazník dodatečně v době, kdy je splatná cena za produkty. Výše těchto poplatků se řídí ROP společnosti SPRINT nebo platnými smluvními podmínkami mezi zákazníkem a společností SPRINT uzavřenými na příslušné období a zbožové kolekce a značky.
6.8 Doba splatnosti se řídí platnými ROP a RKS mezi zákazníkem a společností SPRINT.
6.9 Jestliže zákazník neuhradí společnosti SPRINT jakoukoli částku do splatného termínu, bude mu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den.
6.10 Společnost SPRINT je oprávněna ověřit si úvěruschopnost zákazníka a dále je oprávněna požadovat od zákazníka zálohu nebo záruku, pokud společnost SPRINT považuje toto opatření za nezbytné k zajištění svých pohledávek, na základě zjištěné platební schopnosti, platební morálky nebo z jakéhokoli jiného oprávněného důvodu. Společnost SPRINT neplatí úrok ze zálohových plateb nebo zajištění/cenných papírů.
6.11 Zákazník se zavazuje nejpozději do 30 dnů informovat společnost SPRINT o všech podstatných nepříznivých změnách ve své finanční situaci.
6.12 Dodané produkty zůstanou vlastnictvím společnosti SPRINT, dokud nebude uhrazena celá částka splatná podle smlouvy. Než vlastnictví přejde na zákazníka, je zákazník povinen uchovávat produkty v uspokojivém stavu a odděleně je uskladnit. Zákazník je povinen produkty pojistit, nebo je povinen při dalším prodeji produktů, k nimž dojde před plným převodem vlastnictví na zákazníka postoupit své pohledávky z těchto prodejů na společnost SPRINT. Jakýkoli takový další prodej se smí uskutečnit jen při běžné obchodní činnosti zákazníka a za plnou tržní cenu.
6.13 V případě, že odběratel neuhradí fakturu v řádném termínu, může dodavatel odebrat zboží ze skladu (prodejny) odběratele v hodnotě neuhrazené faktury. Hodnota odebraného zboží se rozumí v nákupních cenách odběratele.
6.14 Odběratel je povinen zabezpečit včasné vrácení vratných obalů dle dopravních dispozic za podmínek uvedených na průvodním dokladu , resp. na faktuře.
6.15 Pokud společnost SPRINT odpovídá zákazníkovi za škody v důsledku prodeje a nákupu produktů, tyto škody nikdy nepřevýší čistou fakturovanou částku příslušné dodávky a nebudou ani zahrnovat následné či nepřímé škody, zejména ušlý zisk, ztrátu obchodní pověsti nebo náhradu za zmařené příležitosti. Žádné ustanovení těchto všeobecných podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost, pokud je škoda způsobena z hrubé nedbalost či úmyslně, nebo pokud dojde k úrazu osob či ke škodě na soukromém majetku.
6.16 Firma SPRINT poskytuje záruku na jakost na dodané zboží po dobu 36ti měsíců od data dodání, tj. od data vystavení faktury.
6.17 Při řešení reklamace musí zákazník postupovat podle Reklamačního řádu firmy SPRINT.
6.18 Neuznává se žádná reklamace vady na kvalitě, jestliže se jedná o produkt, který byl upraven, zanedbán, nesprávně skladován, poškozen nebo který zákazník použil způsobem, který negativně ovlivnil jeho funkčnost.
6.19 V případě, že byl odběrateli poskytnut reklamační rabat, je odběratel povinen vždy na konci čtvrtletí poslat dodavateli soupis oprávněných reklamací. Neučiní-li tak, je povinen reklamační rabat zpětně proplatit.
6.20 Společnost SPRINT si vyhrazuje právo odložit nebo zrušit termín dodávky nebo snížit dodávané objemy, pokud jí zabrání v provozování obchodní činnosti okolnosti mimo běžně předpokládanou kontrolu společnosti SPRINT nebo pokud tyto okolnosti způsobí zpoždění dodávky. Jedná se mimo jiné o tyto události: vyšší moc, vládní zásahy, válka nebo celostátní výjimečný stav, teroristické útoky, protestní akce, povstání, požár, exploze, povodeň, výluky v závodě, stávky nebo jiné pracovní spory, překážky či prodlení s dopadem na přepravce, nemožnost získat dodávku surovin či vhodného materiálu nebo prodlení s takovou dodávkou.
6.21 Při prodejích produktů přes internet je zákazník povinen dodržovat Pravidla internetového prodeje firmy SPRINT.
6.22 Zákazník je povinen nabízet k prodeji a uvádět na trh produkty opatřené ochrannými známkami (logy) společnosti SPRINT ve formě, v jaké jsou dodávány k produktům a bez jakýchkoli úprav.
6.23 Zákazník nesmí bez výslovného svolení použít žádné právo k duševnímu vlastnictví společnosti SPRINT nebo partnerský společností firmy SPRINT, mimo jiné včetně ochranných známek, názvů domén, obchodních názvů, štítků, registrovaných průmyslových vzorů a patentů.
6.24 Zákazník nemá právo registrovat ochranné známky, názvy domén, názvy vedlejších značek ani jiné obchodní názvy, které by bylo možno zaměnit za ochranné známky, názvy vedlejších značek nebo jiné obchodní názvy společnosti SPRINT.
6.25 Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost SPRINT, pokud se dozví, že třetí strany porušily výše v tomto článku uvedená práva, nebo že jsou produkty kopírovány či padělány.
6.26 Zákazník se zavazuje uchovat veškeré důvěrné materiály, informace a obchodní tajemství, které získal od společnosti SPRINT, v přísném utajení a nepoužít uvedené informace ani obchodní tajemství k žádnému jinému účelu než k plnění smlouvy. Zákazník odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a všichni subdodavatelé budou dodržovat výše uvedená ustanovení o důvěrnosti informací. Povinnost zachovávat důvěrnost informací přetrvává i 10 let po ukončení spolupráce.
6.27 Společnost SPRINT je oprávněna přerušit další dodávky s dvouměsíční (2) výpovědní lhůtou. Výpověď je nutno doručit písemně na adresu zákazníka nebo na jeho e-mailovou adresu podle uvedení v zákaznické smlouvě.
6.28 Právem společnosti SPRINT na výpověď uvedenou výše v bodě 6.27 není dotčeno právo společnosti SPRINT na okamžité ukončení smlouvy nebo přerušení jakýchkoli dalších dodávek, pokud: zákazník neuhradil svůj závazek po splatnosti do 7 (sedmi) dnů od zaslání upomínky; zákazník nesložil domluvenou zálohu nebo zajištění; zákazník vstoupil do likvidace nebo je proti zákazníkovi je zahájeno insolvenční řízení nebo je v úpadku; zákazník porušil své smluvní povinnosti a nenapravil toto porušení do čtrnácti (14) dnů od písemného požadavku společnosti SPRINT; zákazník trvale přerušil vykonávání činností podle těchto podmínek.
6.29 Neuplatnění či prodlení společnosti SPRINT s uplatňováním jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo smlouvy nelze považovat za vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího z těchto podmínek.
6.30 Otázky neupravené ROP, RKS nebo dílčími kupními smlouvami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799, § 1800, § 1805, odst. 2 a § 2050 NOZ.
6.31 Smluvní stany se dohodli, že veškeré majetkové spory vyplývající z ROP nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy.
6.32 Mezi dodavatelem a odběratelem musí být uzavřena Rámcová kupní smlouva firmy SPRINT.